Procés constructiu de les cases modulars d’acer

En aquest apartat li expliquem tot el procés constructiu, des del disseny del projecte, fins a l’entrega de claus.
Nosaltres ens encarreguem de tot, i aquí li fem un breu resum de totes les tasques en què consisteix el procediment.

01 Fase inicial / Projecte

 1. Definició necessitats: parcel·la, habitants, superfícies, tipologia vivenda, escollir components i acabats.
 2. Contracte d'obra: preus, terminis i aval de pagament
 3. Estudi geotècnic
 4. Realització del Projecte constructiu
 5. Honoraris d'arquitectura
 6. Obtenció del Certificat Urbanístic Ajuntament

02 Fase d'obra

Preparació: Tràmits administratius i terreny
 1. Obtenció de la llicència d'obres
 2. Establiment de periodificació de certificacions d'obra
 3. Honoraris arquitecte tècnic
 4. Obertura del centre de treball
 5. Neteja del terreny a construir
Construcció
 1. Excavació per fonamentació
 2. Fonaments en llosa i/o sabates corregudes
 3. Escomeses elèctriques i aigua i taxes de connexions
 4. Sanejament i arquetes
 5. Realització d'estructura de forjats i aïllament
 6. Acoblament de murs de façana i aïllament
 7. Parets interiors i aïllament
 8. Canals i baixants pluvials
 9. Fusteria: vidres, portes interiors i exteriors, acabats de fusta
Instal·lacions, mòduls de bany, cuina i acabats
 1. Sistema de ventilació
 2. Sistema de calefacció / climatització
 3. Enrajolats de gres
 4. Instal·lació aigua
 5. Instal·lació electricitat
 6. Instal·lació domòtica –opcional-
 7. Impermeabilitzacions
 8. Sanitaris i aixetes
 9. Mobiliari de cuina
 10. Opcions: Persianes, Repises, Solàrium, Aspiració centralitzada, Caldera de condensació, Xemeneia, Dipòsit de pluvials amb bomba de reg, piscina, piscina climatitzada, solucions energètiques sostenibles, dipòsit de recuperació d'aigües pluvials, ...
 11. Possibilitats de jardineria exterior

03 Final d'obra o signatures de garanties

 1. Garantia 1/3/10 anys –segons normativa vigent.
 2. Pagament última certificació d'obra.
 3. Obtenció de Certificat Final d'Obra / Cèdul·la d'habitabilitat.
 4. Tramitació dels contractes d'alta amb les companyies subministradores (a càrrec del particular).
 5. Entrega del Manual d'Ús i Manteniment.
 6. Possibilitat de revisions periòdiques preventives.