Sistema constructiu de les cases modulars d’acer

Filosofia de la nostra empresa

Edomus®_LSF sorgeix com a conjunció de les aportacions de diferents professionals que provenen dels àmbits de l'arquitectura, l'enginyeria i la promoció i construcció d'habitatges.

El concepte Edomus® representa un nou model d'interpretar les propostes que ens fa el client. Captem les inquietuds i reptes que ens pot plantejar des de tots els àmbits de la seva vida i li oferim solucions contrastades i molt actuals.

En el context econòmic actual, i amb les necessitats i reptes mediambientals que cal afrontar, cal innovar per tal de poder oferir un producte al nivell de les exigències de qualitat, respecte al medi ambient, sostenibilitat, funcionalitat i disseny que el nou client del s.XXI també exigeix.
És per això que s'ha desenvolupat el sistema constructiu modular d'acer Edomus®_LSF. Aquest sistema constructiu representa la conjunció perfecta entre l'aplicació dels avantatges de la construcció industrialitzada (amb tots els avantatges que això comporta) i la flexibilitat en el disseny i qualitat d'acabats de la construcció tradicional.

El sistema modular d'acer Edomus®_LSF consisteix en una estructura modular d'acer galvanitzat d'alta resistència, la qual també serveix de base per al tancament de l'edifici. L'acer té unes propietats físiques que el fan el material ideal per a la construcció, ja que és:

  1. ELÀSTIC: L'acer no es trenca, ja que té una gran resistència i elasticitat, és a dir, que es deforma abans de trencar-se. Això comporta un clar avantatge amb la construcció en obra tradicional o formigó armat.
  2. RECICLABLE: L'acer és un material 100% reciclable.
  3. DURABLE: L'acer, amb l'aplicació del zinc, es converteix amb acer galvanitzat, el qual té unes propietats de durabilitat extraordinàries.

El sistema constructiu modular d'acer Edomus®_LSF afegeix, a l'estructura d'acer, un aïllament tèrmic i acústic a base de llana mineral, el qual li confereix unes prestacions en aquest apartat difícilment assolibles amb els sistemes constructius tradicionals.
El tancament de les façanes es fa amb panells tipus OSB. Els panells OSB tenen òptima resistència físico-mecànica, resistència d'arrencada a cargols i possibilitat de pintura equivalent als altres panells estructurals.

Tot l'envolvent de l'edifici es protegeix amb la làmina Tyvek ® Façana. És una làmina flexible per impermeabilització d'alta transmissió del vapor d'aigua per façanes en fusta, metall i formigó. A les façanes ventilades, Tyvek ® Façana aporta la protecció de l'aïllament cara als elements atmosfèrics adversos perquè mantingui el seu rendiment tèrmic.

A sobre, el sistema admet qualsevol acabat que hom desitgi, ja sigui de tipus continu: arrebossat monocapa sobre sistema de fixació a base de mallat d'acer galvanitzat, panellat amb Viroc ® (és un panell composite, de superfícies planes, compost d'una barreja de partícules de fusta i de ciment pòrtland comprimida i assecada), panells compactes fenòlics tipus Trespa ®, Prodema ®, gres porcel·lànic de façana, ... El resultat: un sistema constructiu que millora la seva qualitat de vida.

A més, el sistema constructiu modular d'acer Edomus®_LSF permet adaptar-se a qualsevol disseny arquitectònic.