Estructura EDOMUS®_LSF
Elements construcció cases prefabricades

ESTRUCTURA A BASE DE PERFILERIA D’ACER GALVANITZAT, CONFORMAT EN FRED.

L’acer són els pilars de les nostres construccions. El sistema EDOMUS® Light Steel Frame LSF® consisteix en una estructura modular d’acer galvanitzat d’alta resistència, la qual també serveix de base per al tancament de l’edifici.

  • SISTEMA ESTRUCTURAL VERTICAL: Estructures en muntatge al taller, de perfileria d’acer galvanitzat amb fixacions mecàniques, segons plànols de projecte arquitectònic i càlcul estructural. S280GD + Z275 MAC.
  • SISTEMA ESTRUCTURAL HORITZONTAL: Perfileria d’acer galvanitzat, bigues autoportants segons plànols de projecte arquitectònic i càlcul estructural. Entrebigat amb planxa nervada d’acer galvanitzat. S280GD + Z275 MAC

Vols saber més sobre els avantatges del nostre sistema constructiu?

Quadre comparatiu entre línies d’acabats


ZEN

ARGENT

AURA

Estructura a base de perfileria d’acer galvanitzat sistema light steel frame LSF®
Escales de disseny, en estructura d’acer (inclou barana de disseny)
Estructura per a coberta inclinada
Inclòs
Opcional
Segons pressupost / projecte
No disponible