Fonamentació
Elements construcció de les cases prefabricades

El sistema de fonamentació dependrà de les característiques del terreny (topografia), per aquest motiu no es podrà definir exactament fins a la realització de l’estudi geotècnic i del càlcul corresponent del projecte.

El sistema de fomentació estàndard consisteix en:

  • Subbase de grava.
  • Formigó de neteja HL-150. Aïllament tèrmic de poliestirè extruït, en compliment amb la normativa CTE: Plàstic Polietilè de baixa densitat (LDPE) + Bombolles d’aire sec Làmina d’Alumini pur amb tractament anticorrossió + Planxa de Poliestirè Expandit d. 20 Kg/m3. Resistència Tèrmica R = 1,79 m² K/W Transmissió Tèrmica U = 0,27 W/m²K (*)
  • Solera ventilada DALIFORMA®. Elements prefabricats de polipropilè reciclat que s’acoblen entre si de forma ràpida i senzilla, formant un encofrat continu amb els seus propis suports.
  • Instal·lació de Sanejament Horitzontal (segons projecte). Instal·lació completa de xarxa de sanejament horitzontal, arquetes, col·lectors, etc., segons projecte, i conforme a CTE.

Quadre comparatiu entre línies d’acabats


ZEN

ARGENT

AURA

Formigó de neteja HL-150
Làmina de protecció anti-radó (segons CTE)
Solera sanitària modular de polipropilè Daliforma® -o similar-
Aïllament tèrmic sota paviment, a base de poliestirè segons CTE
Instal·lació de sanejament horitzontal i registres
Inclòs
Opcional
Segons pressupost / projecte
No disponible